สถิติทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 
 

ทรัพยากรทั้งหมด

4,935  รายการ

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

1404 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างปีพิมพ์ ถึงปีพิมพ์
 
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานที่จัดเก็บ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานภาพ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสาขาห้องสมุด