สถิติทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
 
 

ทรัพยากรทั้งหมด

6,717  รายการ

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

1803 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างปีพิมพ์ ถึงปีพิมพ์
 
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานที่จัดเก็บ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานภาพ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสาขาห้องสมุด