สถิติทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564
 
 

ทรัพยากรทั้งหมด

4,556  รายการ

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

1244 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างปีพิมพ์ ถึงปีพิมพ์
 
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานที่จัดเก็บ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานภาพ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสาขาห้องสมุด