สถิติทรัพยากรห้องสมุด
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2565
 
 

ทรัพยากรทั้งหมด

4,670  รายการ

 

จำนวนสมาชิกทั้งหมด

1293 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระหว่างปีพิมพ์ ถึงปีพิมพ์
 
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานที่จัดเก็บ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสถานภาพ
จำนวนทรัพยากรจำแนกตามสาขาห้องสมุด